Loans Intrest Rates

Loans Intrest Rates Loan -Rate of Interest on Loans & Advances [with effect from 16-02-2023]
Sr.NoParticularsRate of InterestNote
1Collatral Free Loan Up To 5,00,00016.00%1
2HYCC, Mortgage, Project loan, Personal & other Term loans
Upto Rs 5 Lac
Loan Above Rs 5 Lac

13%
12%
1
3Gharsansar Karza Yojana10.00%1
4Savali Gruha Karza Yojana
Upto Rs.30 Lac (As per CIBIL Score)
CIBIL > 750
CIBIL 650 to 750
CIBIL < 650
Above Rs.30 Lac (other extra)
CIBIL > 750
CIBIL 650 to 750
CIBIL < 650

10.00%
8.50%
8.90%
9.25%
10%
8.90%
9.25%
9.50%
1
5Dhanvantari Karza/Generic Pharma/Medical Shop Yojana9.75% 1
6Suhana Safar Karza Yojana(Personal four Wheeler)
For New Vehicle
CIBIL > 750
CIBIL 650 To 750
CIBIL < 650
10.00%

8.90%
9.25%
9.50%
1
7Prathibha Vahan Karja for All Yojna (As per CIBIL Score)
For New Vehicle
CIBIL > 750
CIBIL 650 To 750
CIBIL < 650
10.00%

8.90%
9.25%
9.50%
1
8Cold Storage, Wear House Receipt Loan (for farmers) 12.00%1
9Agriculture Loan,
With Mortgage
Without Mortgage

12.00%
14.00%
1
10Gold Loan & Cash Credit on Gold Mortgage
up to 200000
Above 200000

11.00%
10.00%
2
11Micro Finance18.00%3
12Builders Loans & Other Mortgage Loans Excluding Housing Loan 16.00%4
13Education Loan10.00%5
14Overdraft Against inmuvable property12.00%6
15Hypothication Cashcredit11.00%6
14Alpabachat Thev Taran Karj12.00%7
15Solar Eenergy Loan Yojana10.00%9
16Sevak Ghar Bhandhani Karj7.00%8
17Sevak Cash Credit Karj7.00%9
18Sevak Home Appliances Loan7.00%9
Note
1दरमहा कर्जाचा हाप्ता न आल्यास ३% व्याज आकारण्यात येईल.
2व्याज दरात सूट नाही, रु. 2 लाखाचे पुढील कर्जासाठी दरमहा हप्ता व व्याज न भरल्यास व्याजदर १५% ने आकारले जाईल.
3व्याज दरात सूट नाही, अल्प बचत प्रतिनिधीमार्फत मायक्रो कर्ज वाटप केले नंतर 2.५०% कमिशन सदर कर्जाचे वसूल व्याजवर देणेत येईल.
4सदर कर्जास दरमहा व्याज भरणेचे आहे.
5सदर कर्जास दरमहा व्याज भरणेचे अवश्यक. थकीत किवा अनियमित कर्ज खात्यास ३% प्रमाणे जादा दंडव्याज आकारला जाईल .
6सदर ठेवीच्या ७५% कर्ज देता येईल. ठेव मुदत संपताना सदर कर्ज भरून कर्ज बेबाक करावे लागेल.
7दरवर्षी बँकेचे प्राईम लेंडिंग रेटनुसार किंवा संचालक मंडळ ठरविल त्याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करण्यात येईल.
8सेवकांच्या वर्गवारी प्रमाणे नियमाला अनुसरून कर्ज अदा केले जातील. या कर्जामध्ये थकीत गेल्यास ३% ज्यादा दंडव्याज आकारले जाईल .