Loans Intrest Rates

Loans Intrest Rates Loan -Rate of Interest on Loans & Advances [with effect from 01-01-2020]
Sr.NoParticularsRate of InterestNote
1Collatral Free Loan Up To 5,00,00016.00%1
2HYCC, Mortgage, Project loan, Personal & other Term loans
Upto Rs 5 Lac
Loan Above Rs 5 Lac

13%
12%
1
3Savali Gruha Karza Yojana10.00%1
4Dhanvantari Karza Yojana11.00% 1
5Suhana Safar Karza Yojana10.50%1
6Prathibha Vahan Karja Yojna10.50%1
7Cold Storage, Wear House Receipt Loan (for farmers) 12.00%1
8Gold Loan & Cash Credit on Gold Mortgage12.00%2
9Micro Finance18.00%3
10Builders Loans & Other Mortgage Loans Excluding Housing Loan 16.00%4
11Education Loan13.00%5
12Overdraft Against inmuvable property13.00%6
13Hypothication Cashcredit13.00%6
14Alpabachat Thev Taran Karj12.00%7
Note
1दरमहा कर्जाचा हाप्ता न आल्यास ३% व्याज आकारण्यात येईल.
2व्याज दरात सूट नाही, रु. 2 लाखाचे पुढील कर्जासाठी दरमहा हप्ता व व्याज न भरल्यास व्याजदर १५% ने आकारले जाईल.
3व्याज दरात सूट नाही, अल्प बचत प्रतिनिधीमार्फत मायक्रो कर्ज वाटप केले नंतर 2.५०% कमिशन सदर कर्जाचे वसूल व्याजवर देणेत येईल.
4व्याज व मुदलाचा हप्ता भरल्यास व्याजदर १% सूट, अन्यथा ३% दंड व्याज आकारले जाईल.
5सदर कर्जास दरमहा व्याज भरणेचे आहे.
6सदर कर्जास दरमहा व्याज भरणेचे अवश्यक. थकीत किवा अनियमित कर्ज खात्यास ३% प्रमाणे जादा दंडव्याज आकारला जाईल .
7सदर ठेवीच्या ७५% कर्ज देता येईल. ठेव मुदत संपताना सदर कर्ज भरून कर्ज बेबाक करावे लागेल.
8दरवर्षी बँकेचे प्राईम लेंडिंग रेटनुसार किंवा संचालक मंडळ ठरविल त्याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करण्यात येईल.